LOGOPEDA


logopeda, neurologopeda warszawa mokotów


Logopeda i neurologopeda

W naszym centrum MediPark w Warszawie oferujemy również wsparcie skierowane do dzieci i młodzieży z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami mowy. W tym zakresie pomocą służą pracujący w naszej placówce wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie logopedii.

Wsparcie logopedy

Logopeda działający w naszej placówce w dzielnicy Mokotów to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem a także terapią opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy u dzieci starszych, jak również profilaktyką logopedyczną u małych dzieci w okresie prelingwalnym, czyli przed pojawieniem się mowy czynnej.

Logopeda pomaga zdiagnozować i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Po dokonaniu oceny rozwoju mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a także zdiagnozowaniu charakteru zaburzeń logopeda wybierze i poprowadzi odpowiedni rodzaj terapii.


Do logopedy warto udać się na konsultację jeżeli zaobserwujemy u swojego dziecka następujące objawy:

  • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego takie jak nieprawidłową budowę języka, wady zgryzu, czy anomalie zębowe,
  • gdy rozwój psychomotoryczny i emocjonalny przebiega wolniej niż u rówieśników,
  • wymowa nie spełnia standardów rozwoju mowy właściwych danemu wiekowi,
  • aby dowiedzieć się, czy noworodek prawidłowo oddycha, połyka, ssie, ponieważ rozwój tych funkcji ma wpływ na wymowę dziecka w przyszłości. Tutaj warto zauważyć, że niewielu rodziców wie, że do logopedy czy neurologopedy można wybrać się już z niemowlakiem.

Wsparcie neurologopedy

Neurologopeda jest to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Mowa i komunikacja są nieodzownymi elementami w codziennym funkcjonowaniu, a u małych dzieci także w nabywaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Z różnych przyczyn zdarza się jednak, że małe dzieci nie osiągają kolejnych etapów rozwoju mowy i komunikacji bądź tracą już zdobyte umiejętności w wyniku uszkodzeń układu nerwowego.

Jeśli rodzic zauważy niepokojące symptomy w rozwoju dziecka powinien jak najszybciej skonsultować je ze specjalistą, ponieważ wczesna diagnoza i terapia dziecka zwiększa jego szanse i możliwości rozwojowe. Dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji ze specjalistami takimi, jak neurologopeda i logopeda w naszym centrum.

O rozwoju mowy słów kilka.

Od momentu narodzin prawidłowo rozwijające się dziecko wydaje dźwięki i komunikuje głosem swoje potrzeby. Jednak pierwsze odgłosy w niczym nie przypominają dźwięków mowy. Oprócz płaczu słyszymy pomrukiwanie, sapanie, mlaśnięcia i inne trudne do nazwania dźwięki.

Dźwięki przypominające mowę pojawiają się pod koniec 2 miesiąca. Zdolności artykulacyjne dziecka w tym czasie obejmują samogłoski.

Koniec 4 miesiąca przynosi pojawienie się pierwszych spółgłosek. Jako pierwsze pojawiają się spółgłoski prymarne: p, b, m.

Ze spółgłosek i samogłosek prymarnych dziecko zaczyna w wieku ok. 5 miesięcy budować sylaby: ma, pa, ba. Pojawiają się też inne spółgłoski: t, g, d. W tym okresie obserwujemy zjawisko zwane gaworzeniem samonaśladowczym (powtarzanie własnych realizacji).Gaworząc dziecko uczy się operować głosem, ćwiczy sprawność artykulacyjną a także słuch fonemowy.

Około 8 miesiąca życia niemowlę zaczyna rozumieć wypowiedzi zabarwione emocjonalnie.

Dziesiąty miesiąc to pojawienie się intencji komunikacyjnej. Wypowiedzi mama, baba, dada odnoszą się do konkretnych osób. W tym czasie pojawiają się nowe słowa. Dziecko może mówić już mama, baba, pa pa, am, da.

Około 11 miesiąca możemy usłyszeć długie, śpiewne sekwencje sylab, zwykle tych samych. Ciągle wzrasta stopień rozumienia.

Pod koniec pierwszego roku życia dziecko zazwyczaj rozumie już kilka słów. Reaguje na nazwy (imiona) domowników, najczęściej wymienianą nazwę pokarmu.

W wieku 12 miesięcy dziecko rozumie już wiele prostych poleceń i pytań, potrafi wykonać polecenie daj, rozumie zakaz nie wolno.

Drugi rok życia to czas szybkich zmian w systemie językowym dziecka. W tym czasie pojawiają się wszystkie samogłoski ustne oraz duża część spółgłosek, które mogą być zmiękczane. Trudności mogą sprawiać spółgłoski: w, f, k, g. Jednak najpóźniej do 3 roku życia powinny się pojawić. Z powodu małej sprawności aparatu artykulacyjnego dziecko może upraszczać grupy spółgłoskowe, zastępować głoski trudniejsze łatwiejszymi. W tym czasie stale wzrasta zasób słownictwa.

W trzecim roku życia dziecko zazwyczaj poprawnie wymawia wszystkie samogłoski oprócz nosowych (ą, ę) oraz większość spółgłosek. Brakuje głosek dziąsłowych sz, ż, cz, dż oraz r. Maluch ma prawo zastępować głoski trudniejsze łatwiejszymi lub posługiwać się zmiękczonymi odpowiednikami (s-ś, z-ź).Dziecko buduje proste zdania.

Cztero-pięciolatek doskonali zdobyte umiejętności: wzbogaca słownictwo, buduje coraz dłuższe zdania, poprawnie wymawia większość głosek w tym sz, ż, cz, dż oraz r. Wciąż ma prawo popełniać sporo błędów np. opuszczać bądź zamieniać głoski na łatwiejsze.

W wieku sześciu-siedmiu lat rozwój mowy dziecka dobiega końca. Wszystkie głoski powinny być opanowane a dziecko powinno budować poprawne pod względem składniowym i gramatycznym zdania.

Należy jednak pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i drobne odstępstwa od normy nie muszą być powodem do niepokoju.

Opracowanie:
Marta Lubaś
surdologopeda

Bibliografia:
1.Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo ,,Wczesna interwencja terapeutyczna.”
2.Leon Kaczmarek ,,Nasze dziecko uczy się mowy.”


LEKARZE

LOGOPEDZIMgr

Karolina Kamińska


Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta AA, Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność –neurologopedia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz  w czasie 1,5 rocznego stażu logopedycznego dotyczącego pracy z dziećmi z autyzmem w fundacji Synapsis.
Specjalizuje się w:

  • Wdrażaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się;
  • Stymulacji funkcji pokarmowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołach genetycznych, z sondą oraz peg;
  • Terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmie.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu AAC – wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się,  masażu logopedycznego oraz: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”, „ Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych”, „Metody Etthno – Elastyczny Terapeutyczny Taping wg Ester de Ru”,  „Wspomaganie karmienia dziecka z MPD”,  „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEG’a”, „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,   „Terapia zaburzeń funkcji jamy ustnej, zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów i płynów u dzieci”,  „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym”.
Mgr

Anna Szwedes


Neurologopeda, pedagog dziecięcy. Pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k.Warszawy. Obecnie prowadzi praktyki ze studentami logopedii z dysartrii i terapii karmienia niemowląt oraz z mózgowego porażenia dziecięcego. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Specjalizuje się w:

  • rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej,
  • stymulacji funkcji pokarmowych w m.p.d., w zespołach genetycznych, z sondą ,
  • prowadzeniu terapii dzieci autystycznych, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego.

W swojej pracy wykorzystuje wiele metod m.in.metodę werbotonalną, metodę czuciową w wywoływaniu głosek, terapię regulacyjną ustno -twarzową w nieprawidłowym napięciu mięśniowym oraz kinesiotaping wg. Ester de Ru (2017).
Mgr

Kamila Jarocka


Neurologopeda, pedagog specjalny
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność -logopedia.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w przedszkolach, szkole podstawowej jak i odbywając wolontariat.
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci z dyslalią, rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w
opóźnieniu rozwoju mowy.
Mgr

Aleksandra Rydz


Pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Doświadczenie zdobywała jako logopeda w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz na licznych praktykach m.in. W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii mowy czynnej i biernej u dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Poszerza swoją wiedzę głównie w zakresie terapii karmienia. Ukończyła szkolenia i kursy m. in. w zakresie stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, terapii ręki, opieki logopedycznej nad niemowlakiem.

Mgr

Hubert Krzyżowski


Logopeda, mioterapeuta.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Specjalizacja:
– terapia miofunkcji jamy ustnej (nieprawidłowości takie jak: oddech ustami, chrapanie w nocy, sen z otwartymi ustami, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowe połykanie, nadwrażliwość oralna).
– rehabilitacja głosu dzieci i dorosłych
– emisja głosu mówionego
– terapia wad wymowy

Doświadczenie zdobywał m.in. w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez ostatnie dwa lata współpracował m.in. z warszawską Akademią Retoryki, gdzie prowadził dla
profesjonalnych mówców szkolenia oraz zajęcia indywidualne z zakresu emisji głosu i mowy.

W ramach swojej specjalizacji współpracuje z lekarzami stomatologami, foniatrami, osteopatami i fizjoterapeutami, tworząc zespół terapeutyczny do leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz zaburzeń głosu. Obecnie terapeuta pracujący w jednej z warszawskich klinik fizjoterapii stomatologicznej oraz klinik dentystycznych.
Odbył miesięczny staż na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej jednego z warszawskich szpitali.

Ukończył kursy z zakresu terapii pozycji oralnej (protokół OPT) oraz szkolenia z zakresu terapii miofunkcjonalnej organizowane przez Academy of Orofacial Myofunctional Therapy (protokół AOMT).

Wiek przyjmowanych pacjentów  – od 4 roku życia.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.